Home / Aktuellt / Kontraktsbrott försenar Förbifart Stockholm
Johan Brantmark, projektchef för E4 Förbifart Stockholm på Trafikverket. Foto: Simeon Hagström

Kontraktsbrott försenar Förbifart Stockholm

Sedan måndagen den 11 mars 2019 står tunnelbygget på Lovön vid Förbifart Stockholm helt stilla. Trafikverket har hävt kontraktet med entreprenören LSAB och menar att de har gjort sig skyldiga till kontraktsbrott, säger Johan Brantmark, som är projektchef för E4 Förbifart Stockholm.

Enligt Johan Brantmark handlar det om långvariga brister i LSAB:s arbetsmiljöarbete. En säker arbetsmiljö är den viktigaste frågan i projektet och efter att under en lång tid utvärderat LSAB:s arbetssätt har trafikverket landat i det här beslutet. Han menar att man sett brister redan i somras men att LSAB visat förbättring efter en dialog, men att de nu under vintern brustit i arbetsmiljön igen och att det har lett till Trafikverkets beslut. Det är ingen enskild händelse som ligger till grund för beslutet utan man har sett till helheten över tid.

Kan du nämna någon incident som förekommit och ligger till grund för beslutet?

─ Vi vill helst inte peka på enskilda incidenter men vi har sett att man till exempel inte har ”skrotat” berget på rätt sätt efter en sprängning.

Att skrota berget betyder att man efter en sprängning säkrar arbetsmiljön genom att plocka bort lösa stenar så att de inte ramlar ner. Detta ingår i att systematiskt säkra arbetsmiljön under arbetets gång.

─Vårt uppdrag är att bygga bergtunnlarna i E4 Förbifart Stockholm enligt tidplanen, till rätt kostnad och till rätt kvalitet på ett sätt som uppfyller kraven på en säker arbetsmiljö. En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid har Trafikverket landat i det här beslutet.

Nu handlar det om att säkerställa arbetsmiljön och att så snart som möjligt upphandla ett nytt avtal så att arbetet kommer igång.

─ Vi kan i dagsläget inte säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få för projekt E4 Förbifart Stockholm men målet är att fullfölja projektet med en annan leverantör och på det viset minimera tids- och kostnadspåverkan.

Vid en upphandling menar Johan Brantmark att det finns en del krav som ställs på entreprenörerna. Utöver att visa upp sin kreditvärdighet och omsättning måste även entreprenören visa olika dokument som styrker tidigare erfarenhet av liknande arbete och styrka att det genomförts på ett bra och säkert sätt. De ska också styrka att de har ett kvalitetssystem som lever upp till de krav som ställs.

─ Det är de krav vi har som ligger till grund för våra generella upphandlingsstrategier.

Huvudansvaret vid en arbetsplatsolycka är i första hand arbetsgivarens. Men som byggherre har Trafikverket en ”Backupansvar”, vilket betyder att trafikverket i det här fallet har ett ansvar för att säkerheten fungerar enligt kontraktet. Det åligger alltså Trafikverket som byggherre att vidta åtgärder vid sådana brister. Vid en olycka/händelse/brist utreds vems som bär ansvaret. Det beror på varje enskilt fall.

─ Då finns risken att det är vi som bär det ansvaret, säger Johan Brantmark.

Vi har sökt LSAB, som i nuläget inte vill kommentera.

Fakta Förbifarten: Sedan årsskiftet 2017/18 ansvarar projektgruppen Förbifart Stockholm för bygget av en ny sträckning av E4:an väster om Stockholm. En ny nord-sydlig väg under Mälaren ska binda samman de norra och södra länsdelarna, avlasta Essingeleden och innerstaden, samt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Arbetet väntas ta tio år. Förbifart Stockholm kommer att gå i tunnel under Mälaren och Lovön i Ekerö kommun. Den ansluter till väg 261, Ekerövägen med cirkulationsplatser vid Edeby och vid Tillflykten.

Entreprenör Lovön Samverkan AB (LSAB) hade sitt uppdrag vid bergtunnlarna under Lovön. I arbetet med tunneldelarna under Lovön är ungefär 14% av tunnlarna utsprängda, vilket motsvarar ungefär 2 kilometer.

Share Button

About Anna Nilsson